[Hlavní strana] [Kalendář akcí] [Kontakt] [Pro registrované]


Návrat na hlavní stranu

Kostel povýšení sv.Kříže na Rusavě [ Kostel nebo katedrála ]

Katolický kostel, Rusava
Aby křesťané na celém světě si mohli neustále připomínat
velký odkaz evangelia - zrození, život, ukřižování
a zmrtvýchvstání Pána Ježíše Krista - byly vystaveny kostely,
někde honosné chrámy, někde i docela malé kapličky.
Všechny měly jedno prosté poslání a význam.
Najít společnou cestu k víře a Bohu.

K posílení víry bylo na základě vizitační správy sprobošta Háje, nařízeno Marií Terezií, ji vydanými dekrety, vystavení katolických kostelů a škol v některých obcích, mezi nimi byla i obec Rottalovice.
A tak bylo roce 1774 započato se stavbou kostela, fary a katolické školy. Financování těchto staveb bylo prováděno z účtu Náboženské matice a Nadačního fondu. Majitelka bystřického panství, k němuž přináležela obec Rottalovice, podala žádost na gubernium de praes v níž se odvolává na Dvorské dekrety, že jí byla nařízena výstavba kostela, školy a kaplanky ve vsi Rottalovice. Žádala o přidělení finanční částky. Její žádosti bylo vyhověno a obdržela 3.750,- zlatých a pak zbytek ve dvou splátkách 362,- a 446,- zlatých. V tomto dekteretu je potvrzeno, že uvedené objekty byly vystavěny na základě nejvyššího rozkazu. Tyto částky se pak vrátily na účet Náboženské matice. Před rokem 1774 navštěvovali katoličtí občané bohoslužby na Hostýně.V době zahájení stavby kostela byla na Bílkové zahradě postavena dřevěná modlitebna, kde se konaly bohoslužby až do vysvěcení kostela v roce 1779. První kněz, sloužící tyto bohoslužby, byl administrátor z Hostýna P. Karel Dopit. Tento pak zůstal jako první kněz v nově vysvěceném kostele až do roku 1795. V roce 1787, v rámci josefínských reforem, bylo poutní místo na Hostýně zrušeno a chrám odsvěcen. Farnost byla přidělena k Rusavě.
Výzdobou kostela malbou, obrazy, sochami, prováděli prostí a věřící lidé, jako poděkování za přijaté dobrodiní, kterých se jim v životě dostalo. Před vchodem do kostela se nachází velká socha P. Marie Lurdské, kterou věnovali manželé za navrácení zdraví. Kříž u kostela pochází z doby vysvěcení (dřevo kříže bylo již vyměněno) a byl pořízen ze sbírky občanů. Druhý kříž v rusavské farnosti je na místním hřbitově. Velký kamenný kříž nechal zhotovit pan Antonín Plast, revírník na Ráztoce, když mu zemřela jeho jediná dcera Vilhelmína.
Z vnitřní úpravy kostela je památný hlavní oltář, který byl darován holešovskou farností v roce 1860. Je postaven v podobě sarkofágu. Jeho autor není v písemnostech uveden.
Boční oltáře jsou zdobeny sochami. Na pravém oltáři je socha Neposkvrněného početí P. Marie, věnovaná panem Aloisem Halamáskem, revírníkem z Jestřabí. Levý oltář zdobí socha sv. Josefa s Ježíškem. Tuto také věnoval revírník Josef Scharf. Varhany jsou jednoduché, původně byly na šlapací pohon, dovezeny z Nového Jičína. Rok výroby ani značka nejsou známy. Kazatelna je ve slohu barokním. Byla přivezena ze zrušeného kláštera z doby josefínské. Před pravým Bočním oltářem je kamenná křtitelnice z roku 1888, darovaná bohoslovci z Olomouce.

K nejkrásnější výzdobě kostela patří obrazy. Velký obraz "Ukřižovaný Ježíš Kristus" je z roku 1890. Tento maloval Gustav Přeček, senior ze Šternberku i původní Křížová cesta byla od tohoto malíře. Na nástěnných obrazech spolupracoval Ignác Berger z Nového Jičína. Některé obrazy i Křížová cesta byly při malování kostela za P.O.Pěluchy odstraněny. Zadíváme-li se na obrazy, které zůstaly po opravě kostela, musíme konstatovat, že jejich provedení je obdivuhodné. Celé století jim neubralo na kvalitě a kráse, ale přidalo na hodnotě historické.

Chloubou každého kostela jsou zvony. Vždyť srdce zvonu dovedlo v člověku vzbudit něco vznešeného, úctu k něčemu posvátnému, zvěstovat událost radostnou i smutnou.
Smutná je i minulost zvonů rusavského kostela. Jeden od firmy Matoušek z Brna vážil 250 kg a peníze na jeho vyhotovení věnoval Tomáš Baťa ze Zlína. Zvon byl posvěcen 3.7.1927 kanovníkem Janem Hyklem z Holešova a byl zasvěcen sv. Cyrilu a Metoději. Druhý zvon byl od firmy Oktav Winter z Broumova, vážil 204 kg a byl dodán 16.12.1927 a o Vánocích byl zasvěcen sv. Václavu a sv. Ludmile. Mimo tyto dva hlavní zvony byly v kostele dva původní od vysvěcení kostela. Malý zvon o váze 7 kg (umíráček) a větší 14 kg zasvěcen sv. Františku. Odkud pochází, není nikde uvedeno.
V době nacistické okupace 14.4.1942 tyto dva krásné zvony, bohatě zdobeny reliéfy, zvonily naposled. Byly zlikvidovány pro vojenské účely. Zase zůstaly jen původní dva malé zvony. Jeden pro radostné události a druhý pro oznámení, že někdo z věřících spoluobčanů se odebral na věčnost.
Tato historie kostela ba nebyla úplná, neuvedeme-li kněze, kteří zde působili. Od roku 1795, po uvedeném P. Karlu Dopitovi to byli:
P. Jiří Kysela 1795 - 1800
P. Jiří Hoffman 1800 - 1803
P. Jan Otáhal 1803 - 1823 (je o něm zmínka, že byl 29.1.1823 od přestrojených zlodějů okraden o peníze a zavražděn. Aby zloději zahladili stopy, pokoj zapálili. Fara však neshořela. P.Otáhal je pochován na zdejším hřbitově
P. František Schöny 1823 - do konce roku
P. Antonín Kotas 1823 - 1834(rodák z Bílavska)
P. Fabián Kvasný 1834 - 1835
P. Jiří Kromayer 1835 - 1841
P. Ignác Přecechtěl
P. Josef Katzer 1842 - 1844
P. Pavel Schansch 1844 - 1848 (rodák z Fryštáku)
P. Alois Piffl 1848 - 1859
P. Fabián Hoch 1859 - 1861
P. Jan Dolina 1861 - 1864 (za něj kostel povýšen jako farní kostel)
P. Jan Stančík
P. František Gogele 1864 - 1874 (velký homeopat)
P. František Šamánek 1874 - 1878
P. Jan Blažej 1878 - 1917 (Jeho zásluhou se dochovaly na faře některé písemnosti. Velký přítel D. Slobody, evangelic. faráře na Rusavě.)
P. Stanislav Dostál 1880 - 1917
P. Josef Herodek 1917 - 1924
P. František Svačina 1924 - 1966 (V roce 1917 byl ve Vídni jmenován "Feldkurátem")


Z dalších kněží, kteří na Rusavě působili,

P. Otakar Pělucha
P. Zdeněk Bordovský
P. Stanislav Jordán - místoděkan z Bystřice p.H., působí zde v současné době.

Co všechno se událo za těch 224 let v rusavském kostele je částečně uchováno v matrikách a dalších písemnostech.
Všichni kdo vstupujete do tohoto kostela, mějte hlubokou úctu ke všemu, co je před vámi. Není to jen historie, ale je to v prvé řadě úcta k bohu, P.Marii a pánu Ježíši Kristu a sv. Kříži, kterému je tento kostel zasvěcen.Sepsala podle dostupných dokumentů dne 22.5.2003 p. M. Charvátová

Katolický kostel, Rusava

UMÍSTĚNÍ

ukázat na mapě

Hledej další objekty v okruhu do km

AKTUALIZACE: Ludmila Mikšánová (OÚ Rusava) org. 145, 18.11.2004 v 14:10 hodin


Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm